21/09/2017 - Posted in Pharma & Life Sciences

10 reasons to invest in R&D

Our expert's opinion

"There are plenty of good reasons for 'Big Pharma' to invest in Belgium when it comes to R&D. We have a lot of financial advantages compared to neighbouring countries. The innovation bonus, credit for R&D and the deduction of additional employees are only a few of the advantages we give."

- Lien Vertommen, Senior Associate

Fiscale incentives voor onderzoek & ontwikkeling

Aanslagjaar 2016 - Inkomstenjaar 2015

 

10 redenen om in België in R&D te investeren

1. Aftrek voor octrooi-inkomsten

 • Aftrek van de belastbare basis van 80% van de inkomsten van octrooien. Hierdoor is het effectief belastingtarief maximum 6,8% van deze inkomsten. Voor Belgische vennootschappen en de Belgische inrichtingen van buitenlandse vennootschappen.
 • In aanmerking komende octrooien:

- octrooien die, intern, in onderzoekcentra worden ontwikkeld in België of in het buitenland
- verkregen octrooien (aankoop, licentie, …) voor zover de vennootschap deze verder verbeterd in onderzoekcentra in België of in het buitenland
- Vanaf 1 januari 2013 zijn KMO’s vrijgesteld van de ‘onderzoekscentrumvoorwaarde

 • Beoogde inkomsten:

- de vergoedingen, van welke aard ook, voor verleende licenties
- een deel van de omzet van de geoctrooieerde producten of diensten

2. Investeringsaftrek voor R&D-activa en octrooien

 • Aftrek van 13,5% (aanslagjaar 2016) van de aanschaffingswaarde voor:

- octrooien (zowel zelf ontwikkelde als door derden
- investeringen aangewend voor onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten en toekomstgerichte technologieën die het milieu niet schaden

 • Overdracht onbeperkt in de tijd in geval van onvoldoende winsten.

3. Belastingkrediet voor R&D

 • Belastingvermindering gelijk aan de investeringsaftrek (13,5% van de aanschaffingswaarde)
 • Betere boekhoudkundige voorstelling, in een internationale context, van de kosten inzake R&D
 • Belastingkrediet dat niet kon worden verrekend wordt terugbetaald (na 5 jaar)

4. Gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers

 • Voordeel voor de onderneming (= aanvullende financiële middelen)
 • Principe: de bedrijfsvoorheffing wordt normaal ingehouden, maar een deel moet niet aan de Staat worden doorgestort
 • 80% vrijstelling!
 • Voor onderzoekers werkzaam in R&D en in het bezit van een specifiek diploma

5. Aftrek voor aanvullend personeel

 • Vrijstelling van 15.270 euro (aanslagjaar 2016) van de ondernemingswinst
 • Aanwerving van een voltijds diensthoofd van de afdelingen:

- “uitvoer”
- “integrale kwaliteitszorg”

6. Innovatiepremie

 • Toegestaan aan een creatieve werknemer voor het aanbrengen van een nieuw idee (toegevoegde waarde) uitgevoerd binnen de onderneming
 • Sociale en fiscale vrijstelling van de innovatiepremie in hoofde van de genieter en de werkgever
 • Maximaal bedrag: één bruto maandsalaris per werknemer en per kalenderjaar.

7. Regeling voor buitenlandse kaderleden werkzaam in R&D

 • Voor tijdelijk in België gedetacheerde buitenlandse kaderleden
  en onderzoekers:

- niet-belastbare vergoedingen tot een bedrag van 29.750 euro per jaar;
- niet-belastbare terugbetaling van eenmalige uitgaven (installatie, …);
- uitsluiting uit de belastbare inkomsten van de in het buitenland gepresteerde dagen

 • Voor de werkgever:

- vermindering van de loonkost voor de expats

8. Rulings transfer pricing

 • Voorafgaande zekerheid inzake het arm’s length karakter van intragroep verrekenprijzen
 • Bv.: cost-plus ruling voor contract R&D

9. Versnelde afschrijvingen

 • Versnelde afschrijvingen op immateriële vaste activa in R&D
 • Op 3 jaar (in plaats van 5 jaar), volgens de lineaire afschrijvingsmethode

10. Vrijstelling van de regionale premies en subsidies

 • Fiscale vrijstelling van de premies en kapitaal- en interestsubsidies toegekend door gewestelijke instellingen in het kader van steun aan R&D
 • Het gesubsidieerde actief mag niet worden vervreemd binnen de drie jaar.

 

Source: Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Other insights in Pharma & Life Sciences